Úvod
Řešitelé projektu
Patinující ocel
Publikace
Modely predikce
Dokumenty

Výpočet korozních úbytků

Rovnice pro výpočet korozních rychlostí/úbytků pro první rok expozice a pro dlouhodobou expozici patinující oceli typu Atmofix B52 byly zpracované na základě statistického hodnocení korozních úbytků a environmentálních parametrů lokalit (výsledky programu UN/ECE ICP realizované v letech 1986-1995) a aktualizované na základě výsledků atmosférických zkoušek a hodnocení dlouhodobě exponovaných konstrukcí v ČR (výsledky projektu FT-TA5/076-2010 realizované v letech 2008-2010). Výsledná hodnota je průměrná korozní rychlost/úbytek patinující oceli Atmofix B52 pro přímo smáčené plochy.

 

Výpočet korozního úbytku kovu u jednostranně smáčených ploch

Průměrná roční koncentrace SO2: µg/m3
Průměrná relativní vlhkost vzduchu: %
Průměrná roční teplota vzduchu: °C
Doba expozice: roky
 

Průměrné roční klimatické údaje i údaje o znečištění oxidem siřičitým SO2 lze získat z databáze ČHMU. Pro průmyslové oblasti Ostravska a severních Čech se pro lokality v blízkosti významných zdrojů znečištění doporučuje konzultace s odbornými pracovišti.