Úvod
Řešitelé projektu
Patinující ocel
Publikace
Modely predikce
Dokumenty

Řešitelé projektu

 

SVÚOM s.r.o.  (www.svuom.cz)

SVÚOM s.r.o. navazuje na činnost Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu (SVÚOM) v Praze. SVÚOM s.r.o. je společnost činná v oblasti výzkumu, vývoje, konzultace, zkoušení, posuzování v oblasti koroze a protikorozní ochrany. SVÚOM s.r.o. v projektu sleduje problematiku korozního chování patinujících ocelí a ocelových konstrukcí při působení různého korozního prostředí, poznatky o působení atmosférické koroze ve vztahu k typu prostředí a uplatnění oceli na konstrukce, typizaci konstrukčních prvků sledujících optimální uplatnění patinující oceli a vypracuje postupy pro kontrolu korozního chování a návrh režimů a způsobů údržby včetně urychlených laboratorních zkoušek (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1079 (ČSN EN ISO/IEC 17 025)).

Kontakt: ing. Kateřina Kreislová (kreislova@svuom.cz)

 

MMV s.r.o.  (www.mmvyzkum.cz)

Metalurgický a materiálový výzkum s.r.o. provádí výzkum nových typů patinujících ocelí a zkouší vlastnosti ocelí. Oblasti spolupráce MMV s hutním průmyslem pokrývají problematiku metalurgie výroby ocelí, technologie tváření a tepelného zpracování, zkoušení vlastností včetně nekonvenčních materiálových charakteristik. Pracoviště MMV jsou vybavena laboratorní technikou pro výrobu a odlévání ocelí, krutovým plastometrem pro zkoušení a simulaci tvářecích procesů za tepla, zkušebními stroji pro zkoušky mechanických, křehkolomových, korozních a dalších vlastností za studena i při zvýšených teplotách. Uvedená experimentální zařízení jsou vhodně doplněna moderní technikou pro mikrostrukturní i substrukturní analýzy materiálů. MMV je držitelem certifikátu ISO 9001. Pracoviště má tradičně těsné odborné vazby se společností VÍTKOVICE STEEL, a.s. Ostrava, která je hlavním českým výrobcem patinujících ocelí.

Kontakt: ing. Ondřej Žáček, Ph.D. (ondrej.zacek@mmvyzkum.cz)

 

IOK s.r.o.  (www.iok.cz)

Institut ocelových konstrukcí, spol. s r.o. má odborníky a zkušenosti v oblasti výzkumu, navrhování, provádění a kontroly ocelových konstrukcí, výpočtech pevnosti a posuzování mezních stavů. Podílí se na vypracování technických norem ČSN a ČSN EN pro obor ocelových konstrukcí, včetně ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-9 a dalších normativně technických dokumentů pro navrhování a provádění ocelových konstrukcí. Rozvíjí poznatky o působení atmosférické koroze ve vztahu ke konstrukčnímu řešení, technologii výroby a údržby a hodnocení důsledků koroze pro únosnost a životnost nosných prvků, včetně optimálního konstrukčního uspořádání, navrhování a hodnocení spolehlivosti konstrukcí z patinujících ocelí při respektování důsledků možného korozního oslabení dlouhodobě korozně exponovaných průřezů.

Kontakt: ing. Lubomír Rozlívka, CSc. (rozlivka@iok.cz)

 

ÚTAM  (www.itam.cas.cz)

ÚTAM AVČR se dlouhodobě zabývá problematikou poškozování materiálů v různých podmínkách zatěžování a okolního prostředí, dále integritou stavebních a dopravních konstrukcí moderními metodami včetně výzkumu a návrhu metod na zvyšování spolehlivosti a životnosti těchto konstrukcí. Má vysoce kvalifikované vědecké pracovníky jak v oblasti výzkumu a modelování poškozovacích procesů při statickém a cyklickém namáhání konstrukčních prvků, tak i v oblasti měření deformací v makro- i mikrooblastech a určování meze mikroplastických deformací feromagnetických materiálů fyzikálními metodami. ÚTAM má k dispozici elektromechanické i elektrohydraulické zkušební stroje, zařízení pro tenzometrii a pro lokální měření deformací. Pro matematické modelování napjatosti ve šroubových spojích je v počítačovém centru ústavu k dispozici pracovní stanice Silicon Graphics.

Kontakt: ing. L´ubomír Gajdoš, CSc. (gajdos@itam.cas.cz)

 

VŠB  (www.vsb.cz)

VŠB Ostrava se dlouhodobě zabývá navrhováním a hodnocením protikorozní ochrany a povlaků pro nároční korozní prostředí. Pro tyto účely je vybavena laboratoří povrchových úprav. metalografickou laboratoří, korozní komorou a přístrojovou technikou pro hodnocení kvality povlaků a povrchových úprav.

Kontakt: doc.ing. Jitka Podjuklová, CSc. (jitka.podjuklova@vsb.cz)